Grundutbildning i maskinsäkerhet

Den 13:e oktober 2023 arrangerade SAMS i region Nord en digital grundutbildning i maskinsäkerhet. Som föreläsare bjöds Larry Falk från Prekam in. Larry är en flitigt anlitad föreläsare/konsult inom maskinsäkerhet och CE-märkning både i Sverige och utomlands. Säkra maskiner och maskinlinjer är ett ständigt aktuellt ämne. Olycksstatistiken visar att många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas med ett genomgående systematiskt riskhanteringsarbete redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet, men även vidare i installation, arbetsplatsutformning och användning. 

Utbildningen avhandlade genomgång av EU-direktiv, lagar och standarder, varvat med frågor och konkreta exempel.

En del handlade om produktansvarslagen, där den som tillverkat och släppt en produkt på marknaden har ett produktansvar i 10 år. Skadestånd ska enligt den lagen betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. 

Vidare togs många delar upp kring Maskindirektivet, CE-märkning och vissa tongivande standarder kopplat till detta område. Här diskuterades bland annat definitioner av olika utrustningstyper och sammansättningar, hur en CE-märkning ska gå till, den teknisk akten, riskbedömningsprinciper, krav på bruksanvisningar med mera. Några exempel på standarder som diskuterades:

Slutligen talade vi också lite om vikten av att göra tydliga upphandlingar med relevanta underlag. Maskinanvändaren ska kunna förvissa sig om att maskinen verkligen är säker, exempel:

 
– Finns CE-märkning och ”Försäkran om överensstämmelse”?

– Finns bruksanvisning på svenska?

– Används maskinen under korrekta förutsättningar – är installation, arbetsplatsutformning och tillämpning OK?

Det rekommenderas att beställare genomför och tar fram sina egna egenkontrolldokument för FAT (Factory Acceptance Test) och SAT (Site Acceptance Test).
Maskindirektivet har även en skyddsklausul: om en medlemsstat konstaterar att en CE-märkt maskin som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse kan äventyra hälsa och säkerhet för personer, husdjur och egendom, så ska nationell myndighet vidta lämpliga åtgärder för att förhindra idrifttagande. Medlemsstaten ska också underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om åtgärd och skälen till beslutet.

Från SAMS Region Nord deltog 20 personer – vi tackar för en trevlig utbildning Larry!


/ Vid pennan, Frej Gruffman, lokalombud för SAMS Umeå med omnejd